Search This Blog

Monday, 8 April 2013

AL QURAN

SURAH AL MULK, AYAT 12;(AUR) JO LOG BIN DEKHAY APNAY PARWARDIGAR SE DARTAY HAIN UN KE LIYE BAKHSHISH AUR AJR-E- AZEEM HAI