Search This Blog

Saturday, 26 July 2014

ابراهیم هادی 8 hrs ·

امروز افطار جایی دعوت بودم ، بعد از افطار سریعتر بیرون زدم ، منزل کار داشتم . تقریبا 9.5 تو یه خیاباون خلوت ، به سمت منزل در راه بودم . یه دختر خانمی از روبرو اومد و از کنارم رد شد ، به شدت بدحجاب و بوی تند عطر زنانه اش اذیتم کرد . در همین حال که از کنارم می گذشت بهش گفتم مراقب خودت باش . خودشو به نشنیدن زد و رد شد . 
چند قدم رد شده بودم که یه بنز SL500 کنارش سرعتش رو کم کرد و راننده 
گفت : خانم برسونمتون .... خانم بی تفاوت راهشو ادامه داد . . .در همین کشاکش که بنز کنارش حرکت می کرد یه پژو 206 هم وارد معرکه شد !!!
اونهم خواستار رسوندن خانم مورد نظر به مقصدش بود . 
برام اینهمه حس نوعدوستی و غیرت جالب بود !!!!!!
آره اون خانم بد لباس پوشیده بود . درست . 
اما اون آقایون هم خودشون خواهر یا مادر یا همسر ندارند ؟ اگر کسی همین رفتار رو با ناموس خودشون انجام بده خوشحال می شوند یا ناراحت ؟ شاید هم از فرط خوشحالی سکته کنند !!
به واسطه این خانم ترافیکی ایجاد شد و البته این خانم هم سوار نشد و به راهش ادامه داد . اما یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک . . . بالاخر یک جایی ضربه این بد حجابیت رو خواهی خورد . شک نکن خواهر من . 
یا علی مدد .