Search This Blog

Saturday, 26 July 2014

“چو ايران نباشد تن من مباد


“چو ايران نباشد تن من مباد
بدين بوم و بر زنده يک تن مباد 
بيا تا همه تن به کشتن دهيم
مبادا که کشور به دشمن دهيم 
دريغ است ايران که ويران شود 
کنام پلنگان و شيران شود”
این شعر زیبا و عکس زیبا جهت یاد آوری به عرعر داعشی های حرام زاده مسلمتان نما