Search This Blog

Sunday, 27 July 2014

shared Korosh Farsi's photo.

‎ shared Korosh Farsi's photo.
8 hrs ·
توسط سربازان اطلاعاتی هویت اصلی ابوبکر البغدادی روشن شد نام اصلی وی شمعون ایلوت بوده و یهودی زاده ایست که طی چندین سال با هویت جعلی توسط موساد تربیت شده و امروز او را بعنوان یک مسلمان سنی مذهب به دنیا معرفی کرد تا تخم نفاق و دشمنی را در بین مسلمانان بکارد لطفا انتشار دهید تا چند روز دیگر این مطلب از سوی تریبون های رسمی اعلام میشود آری همین حرامزاده ایی که امروز با نام جعلی ابوبکر البغدادی رهبر جنایتکاران داعش شناخته میشود نوکر صهیونیست جهانبست با نام واقعی شمعون ایلوت که همین امروز اعلام کرد که اگر کسی در راهپیمایی روز قدس شرکت کند بشدت تنبیه خواهد شد اینهم سندی دیگر دال بر یهودی بودن او و مامور موساد در کسوت ابوبکر البغدادی