Search This Blog

Tuesday, 12 August 2014

Bolandi 12گھنٹے ·


درحاشیه ایجاد شده، برای سخنان رئیس جمهور:
نظر صادق هدایت در موردفحش دادن ایرانیان ( گرچه ایشان را اصلا قبول ندارم):
«فحش، اگر فحش نباشد آدم دق می کند! ....... زبان فارسی اگر هیچ نداشته باشد فحش آبدار زیاد دارد. ما که بر سر این ثروت عظیم نشسته ایم چرا ولخرجی نکنیم؟!»
پ.ن:باید بپذیریم "فحش" هم درادبیات سیاسی ایران جای خود راثبیت کرده است.